Jesteś w: O Firmie » Decyzje

Decyzje Wydrukuj tę stronę

DECYZJE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

RODZAJ DECYZJI

Organ wydający
Numer decyzji
Data wydania

Data
ważności

Decyzja przenosząca prawa i obowiązki na rzecz EURO-EKO Media

Marszałek Województwa Podkarpackiego
OS-I.7221.26.2.2011.NS
24-05-2011r.

-


Oczyszczalnia ścieków

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec

Marszałek Województwa Podkarpackiego
OS-I.7222.65.3.2014.EK
27-05-2015

wydane na czas nieoznaczony

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych Potoku Rów
w km 15+107

Marszałek Województwa Podkarpackiego
OS-II.7322.141.2013.PC
23-10-2013

22-10-2017

Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie na wprowadzanie ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych Potoku Rów
w km 15+107

Marszałek Województwa Podkarpackiego
OS-II.7322.75.2014.PC
23-07-2014

22-10-2017


Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do Potoku Rów wylotami:
wylot Nr 1 w km 16+187
wylot Nr 2 w km 15+827
wylot W-2 w km 16+186

Starosta Powiatu Mieleckiego
OŚ-II-6223-41/10
30-11-2010r.

30-11-2020

Decyzja przenosząca prawa i obowiązki na rzecz EURO-EKO Media

Starosta Powiatu Mieleckiego
OŚ.6341.28.2011.HK
20-05-2011r.

j.w.

Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z działek o nr ewid. 28/6, 28/7, 29/1, 30, 31, 143/2, 39/2, 144/22, 144/24, 144/21 do Potoku Rów w km 15 + 420, wylotem W-4, z terenu północno-wschodniej części Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Starosta Powiatu Mieleckiego
OŚ.6341.56.2015.HK
22-07-2015

22-07-2025

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z działek o nr ewid. 122/1, 122/2, 123/1, 123/2, 124/4, 124/5, 124/6, 126/8, 126/12, 126/13, 126/14 do Potoku Rów, w km 16 + 726, wylotem W-3, z terenu „Pięciu Inwestorów”

Starosta Powiatu Mieleckiego
OŚ-II-6223-84/08
14-01-2009

31-12-2018

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z działek o nr ewid. 69/2, 60/4, 69/5 do rowu Trześń Mała, wylotami:
wylot W-1 w km 0 + 350, (wody opadowe z dachów)
wylot W-2 w km 0 + 290
z terenu SSE – Agencja Rozwoju Przemysłu – oddział Mielec

Starosta Powiatu Mieleckiego
OŚ-II-6223-92/08
30-01-2009

31-01-2019

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu północno-zachodniej części SSE EURO-PARK Mielec poprzez istniejący wylot W-1 zlokalizowany na rowie bez nazwy do Potoku Chorzelowskiego

Starosta Powiatu Mieleckiego
OŚ.6341.2.2013.HK
04-03-2013 r.

31-01-2023

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz infiltracyjnych z terenu SSE EURO-PARK Mielec do Potoku Rów w km 15+287

Starosta Powiatu Mieleckiego
OŚ.6341.201.2013.HK
28-10-2013 r.

30-09-2023


Neutralizator N-9

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Wojewoda Podkarpacki
ŚR.IV-6618-51/1/06
29-06-2007

29-06-2017

Decyzja zmieniająca nr 1

Marszałek Województwa Podkarpackiego
OS-I.7222.3.5.2011.EK
02-11-2011r.

j.w.

Decyzja zmieniająca nr 2

Marszałek Województwa Podkarpackiego
OS-I.7222.40.1.2012.EK
03-04-2012r.

j.w.

Decyzja zmieniająca nr 3

Marszałek Województwa Podkarpackiego
OS-I.7222.65.1.2014.EK
23-10-2014r.

wydane na czas nieoznaczony

DECYZJE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

RODZAJ DECYZJI

Organ wydający
Numer decyzji
Data wydania

Data
ważności

Pozwoleniena wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Starosta Powiatu Mieleckiego
OŚ.6220.3.2013.JG
15-03-2013 r.

15-03-2023